diagnostiek

Diagnostiek is maatwerk. Zijn er een vermoedens van hoogbegaafdheid of is er sprake van stagnatie in de ontwikkeling? Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt in overleg een geschikte test gekozen en worden de sterke- en/of de zwakke kanten van de leerling overzichtelijk in kaart gebracht. Daarbij wordt gewerkt met testen die zijn goedgekeurd door de COTAN onder verantwoordelijkheid van een BIG-en NIP-geregistreerde gz-psycholoog, volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Iedere testafname vindt plaats op de eigen school in de vertrouwde omgeving van de leerling.

Voor een greep uit het assortiment met testen klikt u hieronder.


dyslexie en dyscalculie

Wanneer er achterstanden zijn op technisch lezen en/of spelling, of er is sprake van een ernstige stagnatie in de ontwikkeling van de rekenkundige vaardigheden, kan er worden besloten om een onderzoek naar dyslexie of dyscalulie uit te voeren.

primair onderwijs

- Passend onderwijs bieden en er eruit halen wat erin zit
- Dossiervorming mogelijke dyslexie of dyscalculie
- Signaleren van zorgleerlingen, onderpresteerders en
  hoogbegaafde leerlingen
- Opstellen van een ontwikkelingsperspectief
- Capaciteiten van vluchtelingen en NT2 leerlingen vaststellen

Bijvoorbeeld de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)

po - vo: de overstap!

Het schooladvies van de basisschool is leidend. Mede door de regelgeving rondom de doorstroomtoets ligt overadvisering op de loer, maar ook een te laag schooladvies kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van de leerling. Dit betekent verantwoordelijkheid voor een passende keuze en vraagt dus om een goede onderbouwing. Om zorgvuldig te adviseren is het belangrijk om naast alle gegevens van de basisschool ook inzicht te hebben in de intellectuele capaciteiten van de leerling zodat het beeld compleet is. Voor ouders wordt het advies daarmee duidelijker, voor het VO wordt het advies beter onderbouwd. Door duidelijke presentatie van aanleg en schoolvorderingen op een enkel formulier wordt het niveau van de leerling inzichtelijk en zeer bruikbaar bij adviesgesprekken. Bij de meeste paketten wordt er ook een formulier met een duidelijke uitleg van de resultaten voor ouders en leerkracht bijgevoegd.
School & Onderwijs Service heeft vele jaren ervaring met haar schoolkeuze onderzoeken in groep 8. Voor wie de toetsdruk voor de leerlingen in groep 8 te hoog vindt worden hebben wij nu het schoolkeuze onderzoek in groep 7.
En we hebben Sam. De School & Onderwijs Service advies monitor: Samen naar het juiste advies!

po - vo: onderwijs transparant

Onderwijs Transparant digitaliseert processen binnen samenwerkingsverbanden en faciliteert onder andere de digitale overstap van een leerling van het basis onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Onderwijs Transparant wordt gebruikt om leerlinggegevens in een veilige omgeving uit te wisselen en het aanmeldproces te volgen.
School & Onderwijs Service werkt nauw samen met Onderwijs Transparant. Dit houdt in dat er op een simpele en efficiente manier gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen PO-VO, Onderwijs Transparant en School & Onderwijs Service.


De europese privacy wetgeving vraagt om een veilige manier van gegevensuitwisseling. De SOS toetsmodule is de 'panklare' oplossing om een veilige gegevensuitwisseling te waarborgen.

voortgezet onderwijs

Zijn de leerlingen wel op het juiste niveau geplaatst? Komen lage cijfers door gebrek aan motivatie, faalangst of ligt dit aan de capaciteiten van de leerling? School & Onderwijs Service neemt in- en doorstroomonderzoeken af in de 1e of 2e klas van het Voortgezet Onderwijs. We doen onderzoek en brengen de leerlingen in kaart. Door intelligentie te koppelen aan de schoolprestaties en sociaal-emotioneel functioneren wordt meteen duidelijk welke leerlingen meer aandacht nodig hebben. Voor het indiceren van zorgleeerlingen bij opting out of LWOO en PRO worden er op het VMBO en/of Praktijkonderwijs ook onderzoeken bij nieuwe instromers en 1e klasssers afgenomen. Tevens wordt er bij de onderzoeken gescreend op dyslexie en dyscalculie.


Daarnaast voert School & Onderwijs Service betrouwbaar en gedegen onderzoek uit naar dyslexie en dyscalculie.

a d r e s  
insulindeweg 9
1462 mj  middenbeemsterc o n t a c t
e m a i l : contactformulier
w e b: www.onderwijsservice.com

t e l : 0299-687330